Τρίτη 16 Ιουλίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Προφίλ

Η «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε με το Νόμο 2408/1996 και λειτουργεί χάριν του Δημοσίου Συμφέροντος. Σκοπός της είναι η μελέτη, η κατασκευή, η επέκταση, η επισκευή, η συντήρηση, ο εξοπλισμός και η οργάνωση των Δικαστικών κτιρίων, των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, των Καταστημάτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, εφόσον τα έργα αυτά ανατίθενται στην εταιρία με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.