Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Χωροταξικό

Ο χωροταξικός σχεδιασμός, βάση του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α/ 07-10-1999), αποσκοπεί στην προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης, στην κατοχύρωση της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής, στην διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος τόσο στο σύνολο του εθνικού χώρου όσο και στις επί μέρους ενότητές του, στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο καταρτίζεται από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. σε συνεργασία με άλλα αρμόδια υπουργεία οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αποτελεί ουσιαστικά τη βάση αναφοράς για το συντονισμό και την εναρμόνιση των επί μέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων του Κράτους, των δημόσιων νομικών προσώπων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του εθνικού χώρου.

Για την εξειδίκευση ή και συμπλήρωση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, καταρτίζονται από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία και λοιπούς αρμόδιους φορείς, τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Σα πλαίσια αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ένα πρόγραμμα δράσης, στο οποίο εξειδικεύονται οι απαιτούμενες για την εφαρμογή τους ενέργειες, δράσεις, ρυθμίσεις και προγράμματα, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων έργων και μέτρων και οι φορείς εφαρμογής. Η έγκρισή τους πραγματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, κατόπιν γνωμοδότησης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αναθεώρησή - τροποποίησή τους γίνεται ανά πενταετία, κατόπιν διενέργειας αξιολόγησης για την αιτιολόγηση του σκοπού αυτού. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η τροποποίησή τους πριν την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος.

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Κ.Κ), εκπονήθηκε από τη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 28704/4362/26-11-2001 ΚΥΑ υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Υ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Υ. Ανάπτυξης – Υ. Γεωργίας – Υ. Πολιτισμού – Υ. Εμπορικής Ναυτιλίας – Υ. Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1575/Β/28-11-2001).

Σκοπός αυτού του Ειδικού Πλαισίου, είναι η διαμόρφωση κατευθύνσεων σε εθνικό επίπεδο για τη χωροθέτηση των Καταστημάτων Κράτησης, με στόχο την προώθηση του Σωφρονιστικού Κώδικα, την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών συμπλήρωσης των υποδομών και τη βέλτιστη γεωγραφική τους κατανομή κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται αποτελεσματικότερα ο πληθυσμός, την κάλυψη των αναγκών των καταστημάτων κράτησης σε υποδομές και υπηρεσίες καθώς και την ελαχιστοποίηση του κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους.

Στο πλαίσιο περιλαμβάνονται :

α) τα κριτήρια χωροθέτησης των καταστημάτων κράτησης σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό, καθώς και οι κατευθύνσεις για τη διαδικασία επιλογής γηπέδου σε τοπικό επίπεδο.

β) το πρόγραμμα δράσης και ειδικότερα τον καθορισμό των μεγεθών για την προγραμματική περίοδο 2001-2016 και την κατανομή τους σε επίπεδο περιφέρειας, την εξειδίκευση των ενεργειών σε επιμέρους υποπρογράμματα, καθώς και το χρονικό προγραμματισμό ενεργειών και εκταμιεύσεων.

Με την αριθμ. 2533/12-05-2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 955 Β/22-05-2009), ανατέθηκε στη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» η εκπόνηση μελέτης «Έκθεση αξιολόγησης της πορείας του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης και προτάσεις για τις αναγκαίες αναθεωρήσεις αυτού» σε συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Σωφρονιστικής Πολιτικής. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης