Τρίτη 16 Ιουλίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Γενικός Διευθυντής

Δημήτριος Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός

 

Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή

Οι αρμοδιότητες της θέσης του Γενικού Διευθυντή όπως  ορίστηκαν στο ΦΕΚ 2604/30.09.14 στα άρθρο 1 & 1Α περιλαμβάνουν τα εξής:

 
Ο συντονισμός και η εποπτεία των Διευθύνσεων και Τμημάτων της εταιρείας, η παροχή κατευθύνσεων και η επίλυση θεμάτων έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι σκοποί και στόχοι της εταιρείας. 
 
Η έγκριση των προτεινόμενων ενεργειών που επηρεάζουν την επιτυχή λειτουργία της εταιρείας και την εισήγησή τους στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Η παρακολούθηση και η υλοποίηση του προγράμματος εκπόνησης Μελετών και Έργων της εταιρείας.
 
Η παρακολούθηση της υλοποίησης των συμβάσεων των Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
 
Η εποπτεία της διενέργειας των διαγωνισμών.
 
Η εποπτεία και η ενοποίηση λειτουργικών διαδικασιών.
 
Η διαχείριση θεμάτων ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
 
Η εξειδίκευση, ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής της εταιρείας και διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
 
Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και συντονισμός της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων και αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους.
 
Η μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία και την αποδοτικότητα των υπηρεσιακών μονάδων.
 
Η μέριμνα για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, και του οικείου Κανονισμού της εταιρείας.
 
Η εισήγηση περί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας αναθέσεως υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες. 
 
Η εποπτεία της τήρησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας.
 
Η διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών και εν γένει χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας σύμφωνα με τις οδηγίες των οργάνων διοίκησης.
 
Η παροχή των στοιχείων και η συνεργασία με την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας.
 
Ο συντονισμός των εμπλεκομένων για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
 
Η έγκριση των υπηρεσιακών μετακινήσεων του προσωπικού και η έκδοση απόφασης για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής για ανάγκες των εποπτευόμενων οργανικών μονάδων.
 
Η υποστήριξη στην προετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών.
 
Κάθε άλλη αναγκαία δραστηριότητα που συνάπτεται ευθέως με τη φύση της Γενικής Διεύθυνσης ή των εποπτευόμενων από αυτή Οργανικών Μονάδων.