Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης έτους 2013

209    Υπουργική Απόφαση 315/23-01-2013 (ΦΕΚ 323 Β΄/18-2-2013)


209.1    Eκπόνηση μελέτης για : «Την αναδιάρθρωση των υπόγειων χώρων (4ο υπόγειο) του κτιρίου όπου στεγάζεται το Εφετείο Αθηνών για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος πειστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών (Κ. Λουκάρεως 14)». Η μελέτη θα γίνει με τις ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις στα υπάρχοντα δομικά συστήματα και στις υπάρχουσες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

α)    Την επέκταση του γραφειακού χώρου,

β)    Την επέκταση των αποθηκευτικών χώρων, στην διατιθέμενη από το Εφετείο επιφάνεια, και τις απαραίτητες διαμορφώσεις για τη μεταξύ τους επικοινωνία,

γ)    Την αναδιαρρύθμιση του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου και την εφαρμογή σιδηροκατασκευών για την ταξινόμηση των πειστηρίων έναντι των «ντεξιόν»,

δ)    Τη διερεύνηση της εφαρμογής μεταλλικών παταριών για την αξιοποίηση του ύψους. Το κόστος στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι ελεγχόμενο με την τροποποίηση και επαναληψιμότητα

των κατασκευών, ώστε να κατασκευάζονται σταδιακά και για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών σε αποθηκευτικούς χώρους,

ε)    Τα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας, τα οποία κρίνονται επιβεβλημένα πέραν της παθητικής πυροπροστασίας και

στ)    Την διερεύνηση της διαμόρφωσης μιας και μόνης κύριας εισόδου, ώστε η πρόσβαση να είναι απολύτως ελεγχόμενη από οποιοδήποτε σύστημα παρακολούθησης.

 


210  Υπουργική Απόφαση 236/19-02-2013 (ΦΕΚ 498 Β΄/5-3-2013)

210.1  Δημοπράτηση, επίβλεψη, κατασκευή και παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση χώρου Θεραπευτικής Κοινότητας του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ύστερα από ολική καταστροφή από πυρκαγιά που προκλήθηκε κατά την εξέγερση της 23/9/2012 στο χώρο της δικαστικής φυλακής Κορυδαλλού που λειτουργεί το ΚΕΘΕΑ»

[Προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων και εκατόν εβδομήντα εννέα (250.179,00) ευρώ (για Οικοδομικές & Η/Μ Εργασίες, συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, Απρόβλεπτα 15% και ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με την υπό στοιχείο υπ’ αριθμ. 6 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΚΕΘΕΑ, η οποία περιλαμβάνει Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή καθώς και Τεύχη Δημοπράτησης, επισυνάπτεται δε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει με έκτακτη επιχορήγηση από τον Φ 210 ΚΑΕ5223 του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ6/Γ.Π.ΟΙΚ 101221/2012(ΑΔΑ:Β43ΞΘ-ΙΛΗ)απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δεν θα βαρύνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.]

 


 

211    Υπουργική Απόφαση 979/27-02-2013 (ΦΕΚ 587 Β΄/14-03-2013)

211.1    Πλήρης μελέτη αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών επεμβάσεων για τη βελτίωση και την επέκταση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Πρωτοδικείου
[Η μελέτη θα περιλαμβάνει:

Α’ ΦΑΣΗ:


•    Μελέτη μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με τις Μελέτες Τρωτότητας της ΕΛ.ΑΣ.

Β’ ΦΑΣΗ:


•    Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση κτιριολογικού προγράμματος για την κάλυψη των αναγκών σε χώρους, σύμφωνα με την υφιστάμενη λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και σύμφωνα με προβλέψεις για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών.
•    Καταγραφή των ελλείψεων σε χώρους για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών και σύμφωνα με τις προβλέψεις για μετακινήσεις ή όχι, μέρους των υφιστάμενων υπηρεσιών.
•    Καταγραφή των ελλείψεων σε ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
•    Πρόταση για την αποκατάσταση των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων.
•    Πρόταση για την κάλυψη των αυξημένων χωρικών αναγκών και με πρόβλεψη για την κάλυψη μελλοντικών. Οι επιμέρους λύσεις που μπορούν να εξετασθούν θα είναι: η αξιοποίηση των αναφερόμενων στο σχετ. 1 όμορων ακινήτων του Στρατού, η ανέγερση νέου κτίσματος, προσθήκη κατ’ επέκταση, ή και συνδυασμός αυτών.
•    Τεχνική περιγραφή των παραπάνω λύσεων
•    Χρονοδιάγραμμα υλοποίηση αυτών
•    Προϋπολογισμό των εργασιών


Στο α’ στάδιο της μελέτης (προκαταρκτική / προμελέτη) θα γίνει διάκριση των εργασιών οι οποίες είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν άμεσα, χωρίς επιβάρυνση στο σύνολο του έργου και θα υποδειχθεί η προσφορότερη διαδικασία για την άμεση υλοποίηση αυτών.]

 212    Υπουργική Απόφαση 4756/12/13-03-2013 (ΦΕΚ 684 Β΄/22-03-2013)

(ΑΔΑ: ΒΕ26Ω-ΞΗ1)

212.1    Μελέτη (Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμό Εργασιών) για: «Αναγκαίες διαρρυθμίσεις και επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο του Εφετείου Αθηνών (1ο υπόγειο - 4ο επίπεδο) για τη μεταστέγαση υπηρεσιών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών από το Κεντρικό κτίριο 16 στην Ευελπίδων»

 213    Υπουργική Απόφαση 1827/22-04-2013 (ΦΕΚ 1023 Β΄/25-04-2013)

(ΑΔΑ: ΒΕΝ0Ω-1ΦΩ)

213.1    Μελέτη (Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμό Εργασιών) για: «Μέτρα ασφάλειας αποκλεισμού από αέρος για τα καταστήματα Κορυδαλλού, Μαλανδρίνου, Τρικάλων, Θεσσαλονίκης, Νιγρίτας Σερρών, Πάτρας, Λάρισας και Χανίων, Δομοκού και Γρεβενών»

 214    Υπουργική Απόφαση 1494/22-04-2013 (ΦΕΚ 1023 Β΄/25-04-2013)
 

(ΑΔΑ: ΒΕΝ0Ω-7Ο4)

214.1    Μελέτη (Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμό Εργασιών) για τον: «Ανασχεδιασμό των σκοπιών του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα, για την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων λειτουργίας τους»
Στο πλαίσιο της μελέτης θα εξετασθεί - ως προσφορότερη λύση - η δυνατότητα διατήρησης του υπάρχοντος πυργοειδούς κορμού στον οποίον εδράζονται ή της κατασκευής νέων κτισμάτων εκ θεμελίων.

 215    Υπουργική Απόφαση 967/22-04-2013 (ΦΕΚ 1023 Β΄/25-04-2013)


(ΑΔΑ: ΒΕΝΓΩ-36Δ)

215.1    Μελέτη (Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμό Εργασιών) για την: «Αποκατάσταση εισροής υδάτων στα υπόγεια των κτιρίων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών»

 216    Υπουργική Απόφαση 61857/12-07-2013 (ΦΕΚ 1770 Β΄/22-07-2013)


(ΑΔΑ: ΒΛΩΡΩ-ΨΑΓ)

216.1    Συντήρηση των εγκαταστάσεων και του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Πρωτοδικείο Αθηνών (πρ. Σχολή Ευελπίδων), προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου προκλήσεως ανεπανόρθωτων φθορών και βλαβών σε αυτό, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής εν γένει λειτουργίας του και ασφαλούς παραμονής εντός αυτού των εργαζομένων δικαστικών και των λοιπών παραγόντων των προσερχομένων για υποθέσεις τους

 217    Υπουργική Απόφαση 61858/12-07-2013 (ΦΕΚ 1770 Β΄/22-07-2013)


(ΑΔΑ: ΒΛΩΡΩ-ΠΩΛ)

217.1    Δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Επεμβάσεις για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών - Μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις Μελέτες Τρωτότητας της ΕΛ.ΑΣ.»

 218    Υπουργική Απόφαση 63655/12-07-2013 (ΦΕΚ 1776 Β΄/23-07-2013)

(ΑΔΑ: ΒΛ45Ω-ΒΗΜ)

218.1    Εξεύρεση γηπέδου για την μελλοντική ανέγερση του νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης Χίου και μέριμνα για την εκπόνηση των αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών και προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για έγκριση

 219    Υπουργική Απόφαση 65262/17-07-2013 (ΦΕΚ 1809 Β΄/25-07-2013)
 

(ΑΔΑ: ΒΛΩΡΩ-4ΟΞ)

219.1    Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Προσθήκη τριών αιθουσών ακροατηρίων στο ισόγειο του Εφετείου Αθηνών»

 220    Υπουργική Απόφαση 71017οικ./06-08-2013 (ΦΕΚ 2061 Β΄/23-08-2013)
 

(ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩ-ΟΙΛ)

220.1    Δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας στους χώρους προαυλισμού της Δικαστικής Φυλακής Ανδρών Κορυδαλλού, για την αποτροπή από αέρος αποδράσεων»

 221    Υπουργική Απόφαση 71018οικ./06-08-2013 (ΦΕΚ 2061 Β΄/23-08-2013)

(ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩ-ΣΩΥ)

221.1    Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Υπερύψωση του εξωτερικού μαντρότοιχου του Καταστήματος Κράτησης Κομοτηνής»

 222    Υπουργική Απόφαση 71019οικ./06-08-2013 (ΦΕΚ 2061 Β΄/23-08-2013)

(ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩ-8ΞΔ)

222.1    Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων
1)    Αποκατάσταση ζημιών από την εξέγερση του Μαρτίου 2013 και
2)    Επισκευή συστημάτων πυροπροστασίας και μέριμνα για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας
στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου

 223    Υπουργική Απόφαση 73845/22-08-2013 (ΦΕΚ 2173 Β΄/02-09-2013)
 

(ΑΔΑ: ΒΛ92Ω-Κ1Α)

223.1    Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής περίφραξης στο Εφετείο Αθηνών, με σκοπό τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας του κτιρίου»
Το έργο να εκτελεστεί από την «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, με σκοπό την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωσή του, στα πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων.

 224    Υπουργική Απόφαση 73846/22-08-2013 (ΦΕΚ 2173 Β΄/02-09-2013)


(ΑΔΑ: ΒΛ92Ω-3ΥΖ)

224.1    Δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναδιάρθρωση των υπόγειων χώρων (4ο υπόγειο) του κτηρίου όπου στεγάζεται το Εφετείο Αθηνών, για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος πειστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών»
Για την πυρόσβεση των αρχείων θα χρησιμοποιηθεί σύστημα με αυτόματους καταιονητήρες σύμφωνα με την πρώτη εναλλακτική πρόταση της μελέτης.

 225    Υπουργική Απόφαση 73862/06-09-2013 (ΦΕΚ 2300 Β΄/16-09-2013)


(ΑΔΑ: ΒΛ92Ω-ΠΗΣ)

225.1    Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Πρόσβαση και εξυπηρέτηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου»

 226    Υπουργική Απόφαση 73863/06-09-2013 (ΦΕΚ 2300 Β΄/16-09-2013)

(ΑΔΑ: ΒΛ92Ω-ΩΞ7)

226.1    Δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναγκαίες διαρρυθμίσεις και επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο του Εφετείου Αθηνών (1ο υπόγειο – 4ο επίπεδο) για τη μεταστέγαση υπηρεσιών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών από το Κεντρικό κτίριο 16 στην Ευελπίδων»

 227    Υπουργική Απόφαση 80635/24-09-2013 (ΦΕΚ 2491 Β΄/04-10-2013)

(ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩ-14Ξ)

 

227.1    Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναδιαρρύθμιση των χώρων του κτιρίου των παλαιών καπναποθηκών ΚΕΡΑΝΗΣ, επί της οδού Θηβών, στο δήμο Αγ. Ι. Ρέντη, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης Δικαστικών Υπηρεσιών Πειραιά και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών»

 


 

228    Υπουργική Απόφαση 87785/29-10-2013 (ΦΕΚ 2877 Β΄/14-11-2013)

(ΑΔΑ: ΒΛ11Ω-ΓΧ4)


228.1    Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων:
 

1)    «Εργασίες ανακαίνισης των κρατητηρίων στο κτίριο 9 του Πρωτοδικείου Αθηνών (πρ. Σχ. Ευελπίδων)» και
2)    «Ανακαίνιση των χώρων υγιεινής ανδρών στον πρώτο (1ο) όροφο του κτιρίου 6 του Πρωτοδικείου Αθηνών (πρ. Σχ. Ευελπίδων)»
 


 

229    Υπουργική Απόφαση 95635/11-12-2013 (ΦΕΚ 3278 Β΄/23-12-2013)

(ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩ-ΛΞΛ)


229.1    Δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση εισροής υδάτων στα υπόγεια του συγκροτήματος των κτιρίων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, επί της οδού Λ. Ριανκούρ 85-87»