Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 Παλαιό Εθνικό Τυπογραφείο


Εσωτερικές διαρρυθμίσεις – ανακαίνιση όψεων – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου