Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

  4039 / 21.08.08 (ΦΕΚ 1736 Β΄/28-8-2008)

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: --