Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  

 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 09-12-2008
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 26-03-2009
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2.137.192,53 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 09-06-2010
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 17-01-2011
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1.773.869,80 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1.832.734,94 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.