Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

 26985/19-3-2008 (ΦΕΚ 530Β΄/26-3-2008)

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Π.Δ.Ε. - ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: --