Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: 1.873.052,04

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 1.178.371,46 €

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Κ.Φ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΦΑΣΗ 1)
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 03-05-2006
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 03-10-2006
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.315.075,00 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 26-03-2008
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 30-04-2011
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1.065.210,66 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1.456.496,17 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Κ.Φ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΦΑΣΗ 2) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 11-08-2009
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 18-09-2009
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 454.838,13 € 
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 17-02-2010
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 45 ημερολογιακές από την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 413.902,71 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 416.555,87
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α & Θ ΑΣΩΝΙΤΗΣ Ο.Ε.