Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

3037/31-7-2002 (ΦΕΚ 1044 Β΄/8-8-2002)
18539/14-2-2006 (ΦΕΚ 266Β΄/3-3-2006)

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Π.Δ.Ε. - ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: --