Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

4639/6-9-2005 (ΦΕΚ 1252B΄/6-9-2005)

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: --