Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης έτους 2001


33) Υπουργική Απόφαση 674/13-2-2001 (ΦΕΚ 276 Β΄/16-3-2001)
 

(τροποποιήθηκε με την 4238/20-11-2002 υπουργική απόφαση)
 

33.1 «Διαρρύθμιση χώρου με χωρίσματα των γραφείων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο κτίριο επί της οδού Ομήρου 8 στον 6ο όροφο»
Το έργο να αναθέσει περαιτέρω η "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού και η σύμβαση τελικής ανάθεσης να υποβληθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης προς έγκριση πριν από τη σύναψή της.

 


 
34) Υπουργική Απόφαση 944/2-3-2001 (ΦΕΚ 276 Β΄/16-3-2001)
 
(τροποποιήθηκε με την 3980/1-11-2002 υπουργική απόφαση)
 
34.1 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Ανακατασκευή θερμοϋγρομόνωσης δωμάτων και γενική επισκευή στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου».
34.2 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Διαρρύθμιση χώρων τριών γραφείων: Προέδρου, Εισαγγελέα και Γραμματείας και τοποθέτηση υαλοπετασμάτων για τον περιορισμό απωλειών θέρμανσης στο αίθριο του Δικαστικού Μεγάρου Θηβών».
34.3 Τα έργα να αναθέσει περαιτέρω η "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού και οι συμβάσεις τελικών αναθέσεων να υποβληθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης προς έγκριση πριν από τη σύναψή τους. 
 
 
 
35) Υπουργική Απόφαση 1179/14-3-2001 (ΦΕΚ 320 Β΄/27-3-2001)
 
35.1 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Ανακαίνιση του κτιρίου των παλαιών Δικαστηρίων (πρώην Εθνικό Τυπογραφείο) στις οδούς Σταδίου και Σανταρόζα και μετατροπή του σε πολυχρηστικό χώρο για τη Δικαιοσύνη»
Το έργο να αναθέσει περαιτέρω η "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού και η σύμβαση τελικής ανάθεσης να υποβληθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης προς έγκριση πριν από τη σύναψή της. 
 

 
36) Υπουργική Απόφαση 2132/8-5-2001 (ΦΕΚ 550 Β΄/11-5-2001)
 
Α Ν Α Κ Λ Η Θ Η Κ Ε
 
36.1 Δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων – κατασκευή, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», βάσει της συνταχθείσης και εγκριθείσης από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μελέτης.
Το έργο να αναθέσει περαιτέρω η "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού και οι συμβάσεις τελικών αναθέσεων να υποβληθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης προς έγκριση πριν από τη σύναψή τους. 
 

 
37) Υπουργική Απόφαση 2166/8-5-2001 (ΦΕΚ 550 Β΄/11-5-2001)
 
(τροποποιήθηκε με την 3981/1-11-2002 υπουργική απόφαση)
 
37.1 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσαβέτειας - κατασκευή, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»
37.2 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου : «Παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και λειτουργίας στα υφιστάμενα Σωφρονιστικά Καταστήματα».
37.3 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου : «Παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και λειτουργίας στα υφιστάμενα Δικαστικά Μέγαρα και Εποπτευόμενες Υπηρεσίες».
Είναι δυνατή η πληρωμή ποσών για υφιστάμενες συμβάσεις που έχουν συναφθεί βάσει προηγουμένων αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης όσον αφορά τα υπ’ αριθμ. 2 και 3 έργα.
Τα έργα να αναθέσει περαιτέρω η "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού και οι συμβάσεις τελικών αναθέσεων να υποβληθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης προς έγκριση πριν από τη σύναψή τους. 
 

 
38) Υπουργική Απόφαση 2344/17-5-2001 (ΦΕΚ 627 Β΄/25-5-2001)

38.1 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιώς»
 

39) Υπουργική Απόφαση Ανάκλησης 2532/28-5-2001 (ΦΕΚ 736 Β΄/13-6-2001)
 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 36ης ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 
 
39.1 Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 2132/8-5-2001 απόφασή μας «Περί ανάθεσης της δημοπράτησης, κατασκευής, επίβλεψης και παραλαβής του έργου: «Νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων – κατασκευή, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φύλλο 550, τεύχος δεύτερο, την 11-5-2001».
Η ανάκληση επιβάλλεται λόγω της ανάγκης συνυπογραφής της απόφασης ανάθεσης του έργου και από τον αρμόδιο Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 19 του άρθρου 5 του Ν. 2229/94, καθόσον το έργο είχε αρχικά ανατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Έργων Κτιριακών (ΕΥΔΕΚ) με το π.δ. υπ’ αριθμ. 2 της 31.12.97 (ΦΕΚ Α΄13/19.1.98)
 

 
40) Κοινή Υπουργική Απόφαση 2601/29-5-2001 (ΦΕΚ 736 Β΄/13-6-01)
 
(τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ.Υ. 4373/6-5-2003 (ΦΕΚ 605 Β΄/16-5-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση)
 
40.1 1. Αναθέτουμε στην εταιρεία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." το έργο «Δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: “Ανέγερση Νέας Φυλακής Τρικάλων”, βάσει των τευχών δημοπράτησης που εγκρίθηκαν από την αρμόδια «Ειδική Υπηρεσία Έργων Κτιριακών (ΕΥΔΕΚ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην οποία είχε ανατεθεί αρχικά το έργο με το Π.Δ. υπ’ Αριθμ. 2 της 31.12.97».
 2. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής η εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσίου (ΕΥΔΕΚ) που αφορούν στο έργο αυτό και της μεταβιβάζονται με την παρούσα.
 3. Μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής, η εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με τα αρμόδια όργανα και τις υπηρεσίες της οφείλει να παραλάβει και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., οφείλουν να παραδώσουν με σχετικά έγγραφα πρωτόκολλα, τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και όλα γενικά τα τηρούμενα στοιχεία που αφορούν το παραπάνω έργο.
 4. Οι τυχόν υφιστάμενες υποχρεώσεις του Δημοσίου, μέχρι την ημερομηνία ανάληψης του έργου από τη "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." παραμένουν στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 19 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994.
 

 
41) Υπουργική Απόφαση 5039/13-11-2001 (ΦΕΚ 1541 Β΄/19-11-2001)
 
41.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή της επίπλωσης των τριών (3) ακροατηρίων των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.
41.2 Μελέτη και εκτέλεση με αυτεπιστασία του έργου: «Διαμόρφωση χώρων του Α΄ τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης και ανακατασκευή τουαλετών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, χώρων στεγαζομένων στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
41.3 Μελέτη και εκτέλεση με αυτεπιστασία των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου,
41.4 Μελέτη και εκτέλεση με αυτεπιστασία οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στην Κλειστή Φυλακή Κέρκυρας.
41.5 Μελέτη και εκτέλεση με αυτεπιστασία οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Βόλου.