Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης έτους 1998


8)  Υπουργική Απόφαση 1939/23-3-1998 (ΦΕΚ 292 Β΄/26-3-1998)


8.1 Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στο οικόπεδο ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών με το σύστημα της χρηματοδότησης τρίτων και παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης στον ανάδοχο για εύλογο διάστημα.
8.2 Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη επέκτασης των χώρων στέγασης του Τμήματος Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
8.3 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναδιαρρύθμιση και εξοπλισμός κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Θήβας».
8.4  Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Νεκροτομείο ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών».
8.5 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή, συντήρηση και συντήρηση και εκσυγχρονισμό του έργου «Δικαστική φυλακή Βόλου
8.6 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Ειρηνοδικείο Μακρακώμης»
8.7 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή, του έργου «Συντήρηση και Εκσυγχρονισμό Δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης».
8.8 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης που η μελέτη τους έχει ανατεθεί στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.". Καθορισμός προτύπων για ειδικά μορφολογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά.

 Β. Καταργούμε την υπ. αριθμ. 7453 / 27-10-97 απόφασή μας.*
 *«Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 87190 οικ/88 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 637/Β/31-8-98)». Υπόγειος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π. στην περιοχή Αμπελοκήπων του Δήμου Αθηναίων.
 

 
9) Υπουργική απόφαση 3059/18-5-1998 (ΦΕΚ 559Β΄/5-6-1998)

9.1 Προμήθεια επίπλωσης και εξοπλισμού των γραφείων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ν. 2472/97.
9.2 Συντήρηση και επισκευές κτιρίων εν γένει, εφ΄ όσον πρόκειται για μικρά έργα ή προμήθειες χαμηλού κόστους ή έργα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινής λειτουργίας των Δικαστικών Μεγάρων και Σωφρονιστικών Καταστημάτων, κατόπιν προτάσεως της Διοικήσεως τους και εγκρίσεως του Προέδρου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
9.3 Δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου "Νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανιών".
 

 
10) Υπουργική Απόφαση 3060/18-5-1998 (ΦΕΚ 559Β΄/5-6-1998)
 
10.1 Μεταβίβαση στη "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δημοσίου από τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Ανέγερση Φυλακής Μαλανδρίνου Φωκίδας».
 

 
11) Υπουργική Απόφαση 3974/29-6-1998 (ΦΕΚ 688Β΄/6-7-1998)
 
11.1 Επίβλεψη της μελέτης, της κατασκευής και την παραλαβή Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, βάσει του υπ’ αριθμ. 8404/29-5-98 συμβολαίου.
11.2 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου “Μετατροπή υφιστάμενης αίθουσας ακροατηρίου σε δύο αίθουσες ακροατηρίων στην Κλειστή Φυλακή Γυναικών Κορυδαλλού”.
11.3 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου “Εκσυγχρονισμός και αναδιαρρύθμιση της φυλακής Κορίνθου με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργικής σύνδεσης του υπάρχοντος κτιρίου με την επέκταση”.
11.4 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου “Προσθήκη δύο ακροατηρίων στο υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης”.
11.5 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου “Σύστημα συναγερμού και πυρασφαλείας και αποκατάστασης ζημιών υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης”.
 

 
12) Υπουργική Απόφαση 4960/27-8-1998 (ΦΕΚ 993 Β΄/22-9-1998)
 
12.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Επέκταση ηλεκτρονικών μέτρων ασφαλείας στην Κλειστή Φυλακή Κέρκυρας»
12.2  Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα».
 

 
13) Υπουργική Απόφαση 4975/1-9-1998 (ΦΕΚ 941Β΄/1-9-1998)
 
13.1  Εφαρμογή τίτλων του κτιρίου Αναπαύσεως 10 και Τυρταίου, μελέτη, τεύχη δημοπράτησης, τεχνική και οικονομική αξιολόγηση προσφορών, επίβλεψη του έργου αποπεράτωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών.
13.2 Προκήρυξη, τεύχη δημοπράτησης, τεχνική και οικονομική αξιολόγηση προσφορών, εφαρμογή τίτλων για την αγορά κτιρίου περαιωμένου ή υπό ανέγερση και μελέτη, δημοπράτηση και επίβλεψη εργασιών αποπεράτωσης για την κάλυψη των αναγκών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
 
 
14) Υπουργική Απόφαση 6004/22-10-1998 (ΦΕΚ 1124Β΄/27-10-1998)
 
14.1 Η υπ’ αριθμ. 6150/27-8-97 (ΦΕΚ 1124 Β΄/27-10-98) απόφασή μας τροποποιείται ως  προς το υπ’ αριθμ. 9 έργο ως εξής:
Προκήρυξη, τεύχη δημοπράτησης, τεχνική και οικονομική αξιολόγηση προσφορών, εφαρμογή τίτλων για την αγορά κτιρίου περαιωμένου ή υπό ανέγερση και μελέτη, δημοπράτηση και επίβλεψη εργασιών αποπεράτωσης για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.