Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3962 /4-8-1999 (ΦΕΚ 1628 Β΄/18-8-1999)
2912 / 27-08-03 (ΦΕΚ 1272Β’/05-09-03)
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Π.Δ.Ε. - ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: --