Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: 8.349.915,01 €

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 3.013.972,43 €

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  

 • ΦΑΣΗ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΦΕΡΩΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 20-09-2004
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 16-12-2004
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2.882.941,00 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 11-12-2005
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 31-08-2006
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1.917.441,72 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1.925.061,25 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΙΔΗΚΑΤ Α.Ε.

  

 • ΦΑΣΗ Β' : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 04-11-2008
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 09-03-2009
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 10.076.091,55 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:  18-10-2010
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Οκτώβριος 2010
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 6.247.176,76 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 6.424.853,76 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΦΟΡΕΑΣ Α.ΤΕ.ΒΕ.