Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το κτίριο γραφείων του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών βρίσκεται επί της οδού Γενναδίου αρ. 4, στο Δήμο Αθήνας.
 

Το κτίριο έχει 7 υπέργειους ορόφους συνολικής επιφάνειας 970,0m2 και 2 υπόγειους ορόφους συνολικής επιφάνειας 166,25 m2.
 

Το συνολικό έργο περιλάμβανε:
 

  • αποκατάσταση των βλαβών, οι οποίες προήλθαν λόγω του σεισμού της 7/9/1999.
  • πλήρη ανακαίνιση του κτιρίου αφ’ ενός μεν λόγω γήρανσης αυτού, αφ’ ετέρου δε λόγω αυξημένων λειτουργικών και μορφολογικών απαιτήσεων.
     

Οι επεμβάσεις που έγιναν αφορούσαν το οικοδομικό μέρος, αλλά και το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων σε όλους τους ορόφους του κτιρίου.
 

Οι εργασίες περιλάμβαναν μεταξύ άλλων και τροποποίηση εσωτερικών χωρισμάτων, προσθήκη ψευδοροφής, ανακαίνιση όλων των υγρών χώρων, αλλαγή όλων των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, αντικατάσταση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση των κλιματιστικών μονάδων με κεντρικό σύστημα κλιματισμού αερισμού, εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση συστήματος πυρανίχνευσης.
 

Η αποπεράτωση του έργου έγινε τον Νοέμβριο του 2003.