Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

5631/13-10-2005 (ΦΕΚ 1457 Β’ / 21-10-2005)

18539/14-2-2006 (ΦΕΚ 266Β΄/3-3-2006),

τροποποιήθηκε με την 5509/26-9-2006 (ΦΕΚ 1491Β΄/9-10-2006) υπουργική απόφαση.

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Π.Δ.Ε. - ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: --