Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 18539/14-2-2006 (ΦΕΚ Β΄/ 2006)
3631/1-7-2005 (ΦΕΚ 932 B΄/6-7-2005)
3037/31-7-2002 (ΦΕΚ 1044 Β΄/8-8-2002)
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Π.Δ.Ε.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: --