Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: 22.272.497,10

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 13.615.500,09 €

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  

 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΕΓΕΡΣΗ Δ.Μ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ"
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 09-02-1999
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 09-02-1999
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 10.475,42 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 09-11-2001
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 10.475,42 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 9.523,11 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ Δ.Μ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 14-06-2000
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 14-06-2000
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7.808,95
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 29-07-2000
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 7.808,95 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 7.808,95 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

 • ΦΑΣΗ Α' : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ - Φ.Ο. 
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 09-11-1999
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 23-11-1999
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4.184.973,37
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 21-05-2000
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 30-09-2003
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 3.842.243,34 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 6.117.365,01 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΤΕΜ Α.ΤΕ.ΒΕ.

 

 • ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Μ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 11-05-2000
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 19-05-2000
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 145.625,51
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 30-09-2003
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 30-09-2003
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 145.625,51 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 218.284,21 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΤΕΜ Α.ΤΕ.ΒΕ.

 

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 21-11-2000
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 28-11-2000
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 501.023,81
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 27-01-2001
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 501.023,81 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 751.099,12 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΤΕΜ Α.ΤΕ.ΒΕ.

 

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ Β.Α. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 19-06-2001
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 02-07-2001
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 677.370,09
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 01-08-2001
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 01-10-2002
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 677.370,09 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 677.891,95 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΤΕΜ Α.ΤΕ.ΒΕ.

 

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 25-09-2001
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 30-10-2001
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 466.678,92
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 09-12-2001
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 01-10-2002
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 466.678,92 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 467.763,21 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΤΕΜ Α.ΤΕ.ΒΕ.

 

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ.Ο. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΑΣΗ Ε'
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 02-02-2005
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 15-04-2005
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2.257.067,00
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 09-06-2006
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 23-06-2007
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1.476.272,61 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1.195.620,43 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Α.Ε.

 

 • ΦΑΣΗ ΣΤ' : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΥ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 27-01-2009
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 09-03-2009
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9.566.822,68
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 09-07-2010
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Δεκέμβριος 2010
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 8.801.476,86 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 11.047.399,67 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Τ.Ε. - ΕΡΓΟΤΕΜ Α.ΤΕ.ΒΕ.

 

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 11-03-2009
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 3.451,00 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΥΡΙΑΖΗΣ Α. ΣΩΤΗΡΗΣ

 

 • ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Μ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 07-02-2002
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 07-02-2002
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.696.290,44
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 20-05-2002 
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 01-10-2002
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1.696.290,44
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1.696.290,44 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΤΕΜ Α.ΤΕ.ΒΕ.

 

 • ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 03-10-2005
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 03-10-2006 
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 80.000,00 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ