Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 20.003.334,03€

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 13.831.416,43€

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  

 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΚ ΧΑΝΙΩΝ κ Β) ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Σ.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: -
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 22-02-2005
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20.650 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 03-04-2005
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 03-04-2005
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 18.375€
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 18.375€
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ι.Γ.Μ.Ε.

  

 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 19-05-2000
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 09-10-2000
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14.301,98 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 23-11-2000
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 23.11.2000
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 14.301,98€
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 14.301,98€
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

  

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΑΚΑΦΕΣ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 30-01-2002
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 18-02-2002
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.997.913,76 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 08-10-2002
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1.075.517,12€
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1.161.020,07€
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Ε.

  

 • ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 29-10-2003
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 17-03-2004
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 18.706.821,85 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 19-09-2005
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 30-09-20010
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 17.326.242,92€
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 18.803.686,97€
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΤΕΜ  Α.Ε.

  

 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 07-05-2009
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 15-07-2009
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: -
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 25 ημερολογιακές από την υπογραφή σύμβασης (15/7/2009)
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: -
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 5.950,00€
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 5.950.00€
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΞΥΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ