Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: 13.734.978,63€

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 12.344.620,19€

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 27-11-2006
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 09-01-2007
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 11.900,00 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 07-02-2007
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 11.900,00 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 11.900,00 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 06-06-2007
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 17-07-2007
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 935.654,16 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 75 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (από 4-7-2007)
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 767.236,41 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 769.429,41 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: NEOSET A.E
 • ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 24-05-2007
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 17-07-2007
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 101.447,50 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 16-08-2007
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 23-03-2010
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 88.357,00 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 88.357,50 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. (ΔΡΟΜΕΑΣ)
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 19-07-2007
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 31-07-2007
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 690.726,00 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 14-09-2007
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 12-04-2010
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 388.314,85 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 394.841,15 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: NEOSET Α.Ε.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 19-07-2010
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 30-08-2010
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 05-10-2010
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 33.778,88 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 33.778,88 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΡΣΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Α.Ε.
 • ΝΕΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 25-08-2010
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 07-09-2010
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 45.289,00 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 27-09-2010
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 32.914,80 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 32.914,80 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΤΗΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
 • ΦΑΣΗ Α’: ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 16-09-2004
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 28-12-2004
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.996.285,00 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 27-05-2005
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 27-02-2006
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 938.253,98 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1.277.207,75 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΙΚΗ Α.Ε.
 • ΦΑΣΗ ΑΑ΄: ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 20-12-2006
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 16-01-2007
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 10.000,00 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
 • ΦΑΣΗ Β’: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 16-12-2005
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 20-02-2006
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 10.209.860,28 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 17-12-2006
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 29-02-2008
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 6.432.211,97 €
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 6.465.799,74 €
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε.

 

 • ΣΥΝΕΧΙΣΗ & ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 23-12-2008
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 09-07-2009
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4.730.752, 38 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 135 ημερολογιακές από σύμβαση (09-07-2009)
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 31-12-2010
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 4.635.169,00€
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 4.650.749,40€
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΚΤΕΡ Α.Ε.