Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 7.786.770,97€

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 7.416.238,61€

ΣΥΜΒΑΣEIΣ

 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕΛΕΤΗ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
 • ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ…
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
 • ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 22-9-2004
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 20-1-2005
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 6.762.722,66 €
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 22-9-2004
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 22-9-2004
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 5.288.823,89€
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 24-2-2006
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΕ
 • ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ…
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
 • ΦΑΣΗ Γ: ΤΕΧΝΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ & ΓΚΙΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
 • ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
 • ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
 • ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Β΄: ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
  • ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
  • ΑΝΑΔΟΧΟΣ: