Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης έτους 2003

69) Υπουργική Απόφαση 1010/14-3-2003 (ΦΕΚ 384 Β΄/2-4-2003)


69.1 «Μελέτη επίπλωσης και προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας». 

 


70) Υπουργική Απόφαση 1011/14-3-2003 (ΦΕΚ 384 Β΄/2-4-2003)
 
70.1 «Μελέτη επίπλωσης και προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού του Δικαστικού Μεγάρου Σπάρτης»
 


71) Υπουργική Απόφαση 1012/14-3-2003 (ΦΕΚ 384 Β΄/2-4-2003)

71.1 Η μέριμνα για την απόκτηση του γηπέδου, η μελέτη, η δημοπράτηση της κατασκευής, η μελέτη επίπλωσης, η προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου: «Νέο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών».
 

 
72) Υπουργική Απόφαση 1013/14-3-2003 (ΦΕΚ 384 Β΄/2-4-2003)
 
72.1 «Μελέτη επίπλωσης και προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού του Δικαστικού Μεγάρου Καλαβρύτων»
 

 
73) Υπουργική Απόφαση 1085/19-3-2003 (ΦΕΚ 384 Β΄/2-4-2003)

Συμπληρώνουμε την με αριθμό 4239/20-11-2002 Απόφασή μας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1484 Β΄/27-11-2002 ως ακολούθως:
Αναθέτουμε στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." το παρακάτω έργο:

73.1 Η μελέτη, η κατασκευή με αυτεπιστασία, η μελέτη επίπλωσης, η προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, η επίβλεψη, η παραλαβή καθώς επίσης η συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του έργου: «Επείγουσες εργασίες αναδιαρρύθμισης και δημιουργίας Αίθουσας Δικαστηρίου, Αίθουσας Δικηγόρων, Αίθουσας Τύπου και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συντελέσουν στην βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των Γυναικείων Δικαστικών Φυλακών Κορυδαλλού».
 

74) Υπουργική Απόφαση 1406/17-4-2003 (ΦΕΚ 519 Β΄/5-5-2003)
 
(τροποποιήθηκε με την 1897/30-5-2003 υπουργική απόφαση)
 
Αναθέτουμε στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." την εκτέλεση του παρακάτω έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Κ.Α.Ε.Ε. της εταιρίας:

74.1  «Μελέτη, εκτέλεση και παραλαβή των συμπληρωματικών έργων του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αθηνών, που αφορούν τα μέτρα ασφάλειας, τη μεταφορά του αρχείου, την προετοιμασία της λειτουργίας και τη λειτουργία του τομέα της καθαριότητας για εύλογο χρονικό διάστημα από την έναρξη της λειτουργίας και μέχρι την ανάληψη αυτής από τον φορέα Διοίκησης».
 

 
75) Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ.Υ. 4373/6-5-2003 (ΦΕΚ 605 Β΄/15-5-2003)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2601/29-5-2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Δικαιοσύνης με θέμα: Ανάθεση στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." του έργου: «Δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: “Ανέγερση Νέας Φυλακής Τρικάλων”, βάσει των εγκριθέντων τευχών δημοπράτησης από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Έργων Κτιριακών (ΕΥΔΕΚ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην οποία είχε ανατεθεί αρχικά το έργο με το Π.Δ. υπ’ αριθ. 2 της 31-12-1997».

75.1 Τροποποιούμε την παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 2601/29-5-2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Δικαιοσύνης με θέμα: Ανάθεση στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." του έργου: «Δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: “Ανέγερση Νέας Φυλακής Τρικάλων”, βάσει των εγκριθέντων τευχών δημοπράτησης από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Έργων Κτιριακών (ΕΥΔΕΚ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην οποία είχε ανατεθεί αρχικά το έργο με το Π.Δ. υπ’ αριθ. 2 της 31-12-1997» ως ακολούθως:
1. Αναθέτουμε στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." το έργο: «Δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: “Ανέγερση Νέας Φυλακής Τρικάλων”».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη απόφασή μας. 
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

 
76) Υπουργική Απόφαση 1897/30-5-2003 (ΦΕΚ 734 Β΄/10-6-2003)
 
Τροποποιούμε στο σύνολό της την με αριθμ. 1406/17-4-2003 απόφασή μας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμ. 519/5-5-2003, Β΄ τεύχος, ως ακολούθως:
Αναθέτουμε στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." την εκτέλεση του παρακάτω έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Κ.Α.Ε.Ε. της εταιρίας:

76.1. «Μελέτη, εκτέλεση και παραλαβή των συμπληρωματικών έργων του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αθηνών, που αφορούν τα μέτρα ασφάλειας, τη μεταφορά του αρχείου, την προετοιμασία της λειτουργίας και τη λειτουργία των τομέων της καθαριότητας και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα από την έναρξη της λειτουργίας και μέχρι την ανάληψη αυτής από τον φορέα Διοίκησης».
 

 
77) Υπουργική Απόφαση 2118/19-6-2003 (ΦΕΚ 856 Β΄/30-6-2003)
 
77.1. «Τη μεταφορά του γραφειακού εξοπλισμού και των αρχείων από τα υφιστάμενα Δικαστικά Μέγαρα στα νέα, τη σήμανση των Νέων Δικαστικών Καταστημάτων, καθώς επίσης και την καθαριότητα των κτιρίων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Αιγίου, του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας, του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Καλαβρύτων, του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Πολυγύρου και του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Σπάρτης».
 

 
78) Υπουργική Απόφαση 2119/19-6-2003 (ΦΕΚ 856 Β΄/30-6-2003)
 
78.1 «Την συντήρηση των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και των συστημάτων ασφαλείας του συγκροτήματος των Φυλακών Κορυδαλλού (Ανδρών, Γυναικών, Ψυχιατρείου και Νοσοκομείου)».
 

 
79) Υπουργική Απόφαση 2268/30-6-2003 (ΦΕΚ 909 Β΄/4-7-2003)
 
79.1 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Επισκευή Δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης».
 

 
80) Υπουργική Απόφαση 2391/10-7-2003 (ΦΕΚ 973 Β΄/15-7-2003)
 
80.1 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Ανέγερση Ειρηνοδικείου Σερβίων, του νομού Κοζάνης».
 

 
81) Υπουργική Απόφαση 2394/30-7-2003 (ΦΕΚ 1107Β΄/8-8-2003)
 
81.1 «Η μέριμνα για την απόκτηση του γηπέδου, η μελέτη, η δημοπράτηση της κατασκευής, η μελέτη επίπλωσης, η προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου: «Ειρηνοδικείο Πολιχνίτου».
 

82) Υπουργική Απόφαση 2693/30-7-2003 (ΦΕΚ 1107Β΄/8-8-2003)
 
82.1 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Προσθήκη χώρων, Ανακαίνιση, Αναδιαρρύθμιση και Εκσυγχρονισμός της Δικαστικής Φυλακής Χίου».
 
 
83) Υπουργική Απόφαση 2695/30-7-2003 (ΦΕΚ 1107Β΄/8-8-2003)
 
83.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού τεχνικού και συμπληρωματικού εξοπλισμού, του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
 

 
84) Υπουργική Απόφαση 2745/1-8-2003 (ΦΕΚ 1107Β΄/8-8-2003)

84.1 «Η μέριμνα για την απόκτηση του γηπέδου, η μελέτη, η δημοπράτηση της κατασκευής, η μελέτη επίπλωσης, η προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου: «Ειρηνοδικείο Αμύνταιου Φλώρινας».
 

 
85) Υπουργική Απόφαση 2776/5-8-2003 (ΦΕΚ 1107Β΄/8-8-2003)
 
85.1 «Μελέτη, δημοπράτηση, επίπλωση και παραλαβή της μετασκευής του επί της Ερμού 2, όροφος 8ος ενοικιαζόμενου κτιρίου που στεγάζεται η Αρχή του άρθρου 16 του Ν. 2472/97 “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”».
 

86) Υπουργική Απόφαση 2777/5-8-2003 (ΦΕΚ 1107Β΄/8-8-2003)
 
86.1 «Η μέριμνα για την απόκτηση του γηπέδου, η μελέτη, η δημοπράτηση της κατασκευής, η μελέτη επίπλωσης, η προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου: «Νέο Δικαστικό Μέγαρο Χίου».
 

 
87) Υπουργική Απόφαση 2911/27-8-2003 (ΦΕΚ 1272Β΄/5-9-2003)
 
87.1 «Μελέτη επίπλωσης, δημοπράτηση, κατασκευή σταθερού εξοπλισμού, προμήθεια κινητού γραφειακού εξοπλισμού, επίβλεψη, παραλαβή, μεταφορά αρχείων και εξοπλισμού από το υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο στο Νέο, καθαριότητα κτιρίου και δαπάνες αρχικής λειτουργίας του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής».
 
 
 
88) Υπουργική Απόφαση 2912/27-8-2003 (ΦΕΚ 1272Β΄/5-9-2003)
 
88.1 «Καταγραφή ζημιών, προσωρινά μέτρα ασφαλείας, προσωρινή μεταστέγαση υπηρεσιών, άμεση αποκατάσταση των κτιρίων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης στο νομό Λευκάδας με ζημιές από το σεισμό της 14-08-2003, ανέγερση νέας πτέρυγας του Δικαστικού Μεγάρου Λευκάδας, προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, δαπάνες αρχικής λειτουργίας, σήμανση, ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας, εκσυγχρονισμός του διωρόφου τμήματος του κτιρίου που παραμένει και διαμόρφωση των ακαλύπτων χώρων».
 

 
89) Υπουργική Απόφαση 3117/12-9-2003 (ΦΕΚ 1343Β΄/18-9-2003)
 
89.1 Μέτρα ασφάλειας σε τμήμα του ισογείου χώρου του κτιρίου του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών για την στέγαση της «Αρχής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών».
 
 
90) Υπουργική Απόφαση 3118/12-9-2003 (ΦΕΚ 1343Β΄/18-9-2003)
 
90.1 Η μελέτη, η δημοπράτηση της κατασκευής, η επίβλεψη και η παραλαβή, η προμήθεια και η κατασκευή του γραφειακού εξοπλισμού, η μεταφορά των αρχείων από το υφιστάμενα κτίριο του Ειρηνοδικείου στο νέο, οι δαπάνες της αρχικής λειτουργίας, και η σήμανση του έργου, «Νέο Ειρηνοδικείο Αθηνών».
 

 
91) Υπουργική Απόφαση 3329/25-9-2003 (ΦΕΚ 1420Β΄/1-10-2003)
 
91.1 «Μελέτη επίπλωσης, δημοπράτηση, προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, επίβλεψη, παραλαβή, μεταφορά αρχείων και εξοπλισμού από το υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο στο νέο των Διοικητικών Δικαστηρίων Κομοτηνής»
 

92) Υπουργική Απόφαση 3330/25-9-2003 (ΦΕΚ 1420Β΄/1-10-2003)

92.1 Μελέτη επίπλωσης, δημοπράτηση, προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, επίβλεψη, παραλαβή, μεταφορά αρχείων και εξοπλισμού από το υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο στο νέο της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης & Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ροδόπης».
 

93) Υπουργική Απόφαση 3331/25-9-2003 (ΦΕΚ 1420Β΄/1-10-2003)
 
93.1 «Μελέτη επίπλωσης, δημοπράτηση, προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, επίβλεψη, παραλαβή, μεταφορά αρχείων και εξοπλισμού από το υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο στο νέο του Εφετείου Θράκης».
 

 

94) Υπουργική Απόφαση 3332/25-9-2003 (ΦΕΚ 1420Β΄/1-10-2003)
 

94.1  «Μελέτη επίπλωσης, δημοπράτηση, προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, επίβλεψη, παραλαβή, μεταφορά αρχείων και εξοπλισμού από το υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο στο νέο του Πρωτοδικείου Ροδόπης, του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής & του Πταισματοδικείου Κομοτηνής. 

 


 

95) Υπουργική Απόφαση 3399/2-10-2003 (ΦΕΚ 1504Β΄/13-10-2003)
 

95.1  Η μέριμνα για την απόκτηση του γηπέδου, η μελέτη, η δημοπράτηση της κατασκευής, η μελέτη επίπλωσης, η προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου «Νέο Ειρηνοδικείο Εορδαίας νομού Κοζάνης».
 


 
96) Υπουργική Απόφαση 3400/2-10-2003 (ΦΕΚ 1504Β΄/13-10-2003)
 
96.1 Η μέριμνα για την απόκτηση του γηπέδου, η μελέτη, η δημοπράτηση της κατασκευής, η μελέτη επίπλωσης, η προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου «Νέο Ειρηνοδικείο Ανασελίτσης Νεάπολης Κοζάνης».
 

 
97) Υπουργική Απόφαση 3401/2-10-2003 (ΦΕΚ 1504Β΄/13-10-2003)
 
97.1 Η μελέτη, η δημοπράτηση της κατασκευής και του εξοπλισμού, η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου «Ανέγερση Νέας Πτέρυγας στη Δικαστική Φυλακή Λάρισας».
 

 
98) Υπουργική Απόφαση 3594/14-10-2003 (ΦΕΚ 1558Β΄/22-10-2003)
 
98.1 «Διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία σχολικών παραρτημάτων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς & εργασίες συντήρησης – εκσυγχρονισμού στο Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα».
 

 
99) Υπουργική Απόφαση 3780/29-10-2003 (ΦΕΚ 1627 Β΄/5-11-2003)
 
99.1 «Επανέλεγχος, μελέτη αποκατάστασης ζημιών, δημοπράτηση και επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης του φέροντα οργανισμού και παρελκόμενες εργασίες στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, Σκούζε 3-5 & Φίλωνος, καθώς επίσης, και η παραλαβή του έργου».
 

 
100) Υπουργική Απόφαση 3878/5-11-2003 (ΦΕΚ 1662 Β΄/12-11-2003)
 
100.1 Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου: «Προέκταση των γραφείων της “ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε” σε παρακείμενο χώρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
 

 
101) Υπουργική Απόφαση 4036/17-11-2003 (ΦΕΚ 1751Β΄/17-11-2003)
 
101.1 «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής στο Πρωτοδικείο Αθηνών».
 

 
102) Υπουργική Απόφαση 4110/21-11-2003 (ΦΕΚ 1773 B΄/21-11-2003)
 
102.1. «Μεταφορά και εγκατάσταση της υπηρεσίας του Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας του Πρωτοδικείου Αθηνών από τα υφιστάμενα γραφεία στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών (Εφετείο), καθώς επίσης και ο εφάπαξ καθαρισμός των νέων εγκαταστάσεων».
102.2. «Μεταφορά του Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών από τα υφιστάμενα γραφεία στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών (Εφετείο), καθώς επίσης και ο εφάπαξ καθαρισμός των νέων εγκαταστάσεων».
102.3. «Μεταφορά του Ινστιτούτου Διεθνούς & Αλλοδαπού Δικαίου από τα υφιστάμενα γραφεία στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών (Εφετείο), καθώς επίσης και ο εφάπαξ καθαρισμός των νέων εγκαταστάσεων».
102.4. «Μεταφορά των αρχείων του Πρωτοδικείου Αθηνών από τα υφιστάμενα γραφεία στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών (Εφετείο), καθώς επίσης και ο εφάπαξ καθαρισμός των νέων εγκαταστάσεων».
102.5. «Μεταφορά των αρχείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών από τα υφιστάμενα γραφεία στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών (Εφετείο), καθώς επίσης και ο εφάπαξ καθαρισμός των νέων εγκαταστάσεων».
 

 
103) Υπουργική Απόφαση 4183/25-11-2003 (ΦΕΚ 1824 B΄/8-12-2003)

103.1. «Μελέτη, δημοπράτηση και επίβλεψη της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών».
 

 
104) Υπουργική Απόφαση 4184/25-11-2003 (ΦΕΚ 1824 B΄/8-12-2003)
 
104.1. Η μέριμνα για την απόκτηση του γηπέδου, η μελέτη, η δημοπράτηση της κατασκευής, η μελέτη επίπλωσης, η προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου «Νέο Ειρηνοδικείο Λαγκαδά, Νομού Θεσσαλονίκης».
104.2. Η μέριμνα για την απόκτηση του γηπέδου, η μελέτη, η δημοπράτηση της κατασκευής, η μελέτη επίπλωσης, η προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου «Νέο Ειρηνοδικείο Πτολεμαϊδας Νομού Κοζάνης».