Τρίτη 16 Ιουλίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Χρηματοδότηση

Οι πόροι της εταιρίας προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (2ο και 3ο Κ.Π.Σ) και δύναται να χρηματοδοτηθεί από κάθε άλλη πηγή όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, και άλλα.