Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Νέο Ειρηνοδικείο Αθηνών - Φάση Δ΄ : Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 12.12.14

 

ΘΕΜΑ : ΝΕΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΦΑΣΗ Δ’: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

 

Με την υπ’ αριθμ. 3118/12-09-2003 (ΦΕΚ 1343 Β’/18-09-2003) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανατέθηκε στην ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε. το έργο:  «Η μελέτη, η δημοπράτηση της κατασκευής, η επίβλεψη και η παραλαβή, η προμήθεια και η κατασκευή του γραφειακού εξοπλισμού, η μεταφορά των αρχείων από το υφιστάμενα κτίριο του Ειρηνοδικείου στο νέο, οι δαπάνες της αρχικής λειτουργίας, και η σήμανση του έργου, «Νέο Ειρηνοδικείο Αθηνών». Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ’ αριθμ. 423/01/12/2014 (Θέμα 8ο –Θέμα 9ο) απόφαση ενέκρινε την μελέτη και εκτέλεση του έργου «Νέο Ειρηνοδικείο Αθηνών – ΦΑΣΗ Δ’: Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου».
 
Ο ανάδοχος, στα πλαίσια του έργου που αναγράφεται στον τίτλο, αναλαμβάνει την εκτέλεση όλων των απαραίτητων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που προβλέπονται από την μελέτη, τα συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της επίβλεψης του εργοδότη.
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα  € 1.893.542,00 συμπεριλαμβανομένων  ΓΕ & ΟΕ(18%), απροβλέπτων (15%), Φ.Π.Α. 23% και η δαπάνη θα καλυφθεί από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και το Π.Δ.Ε.
 
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι 500 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας της ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε. (www.themis.com.gr) και θα διατηρηθούν εκεί τουλάχιστον έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

 

Αθήνα,12-12-2014

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου