Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Αναγκαίες διαρρυθμίσεις και επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο του Εφετίου Αθηνών (1ο υπόγειο - 4ο επίπεδο) για την εγκατάσταση των δικαστικών υπηρεσιών
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 13.11.14ΘΕΜΑ:  "ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (1ο ΥΠΟΓΕΙΟ – 4ο ΕΠΙΠΕΔΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"


Με την υπ’ αριθμ. 532/27-9-2014(2658Β΄/8-10-2014) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανατέθηκε στην ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε. το έργο:  Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναγκαίες διαρρυθμίσεις και επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο του Εφετείου Αθηνών (1ο υπόγειο - 4ο επίπεδο) για την εγκατάσταση Δικαστικών Υπηρεσιών». Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ’ αριθμ. 419/03.10.2014  απόφαση ενέκρινε την εκτέλεση του έργου.

Ο ανάδοχος, στα πλαίσια του έργου που αναγράφεται στον τίτλο, αναλαμβάνει την εκτέλεση όλων των απαραίτητων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που προβλέπονται από την μελέτη, τα συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της επίβλεψης του εργοδότη.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα  € 696.050,00 συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτων 15% και Φ.Π.Α. 23% και η δαπάνη θα καλυφθεί από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Το τεύχος οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας της ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε. (www.themis.com.gr) και θα διατηρηθούν εκεί τουλάχιστον έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Αθήνα,13-11-2014

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου