Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Ετήσια συντήρηση επίβλεψης & λειτουργίας των ηλεκτρολογικών, ψυκτικών & οικοδομικών εγκαταστάσεων στο κτίριο του Πρωτοδικείου Αθηνών (πρώην Σχολής Ευελπίδων)
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ:  "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)"

 

Με την υπ’ αριθμ. 1857/12-07-2013 (ΦΕΚ 1770 Β΄/22-07-2013) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ανατέθηκε στην ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. το έργο: «Συντήρηση των εγκαταστάσεων και του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Πρωτοδικείο Αθηνών (πρ. Σχολή Ευελπίδων), προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου προκλήσεως ανεπανόρθωτων φθορών και βλαβών σε αυτό, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής εν γένει λειτουργίας του και ασφαλούς παραμονής εντός αυτού των εργαζομένων δικαστικών και των λοιπών παραγόντων των προσερχόμενων για υποθέσεις τους». Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ’ αριθμ. 416/17/09/2014 απόφαση ενέκρινε την εκτέλεση του έργου « ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)».


Το αντικείμενο του έργου αφορά στη σύναψη ετήσιας σύμβασης, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για (3) επιπλέον μήνες με τους ίδιους όρους και το ίδιο τίμημα, για την συντήρηση επίβλεψης και λειτουργίας των ηλεκτρολογικών, ψυκτικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών και περιλαμβάνει όλο το φάσμα των εργασιών, επιθεωρήσεων, ελέγχων, μικρής έκτασης επισκευών κλπ, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων και οι οποίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα € 90.388,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και η δαπάνη θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)

Ο δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές θα διενεργηθεί με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης & Εκτέλεσης Έργων της εταιρίας

Το Τεύχος οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (www.themis.com.gr), και θα διατηρηθούν εκεί έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Αθήνα,14-10-2014

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου