Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Ετήσια συντήρηση, επίβλεψη & λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών & οικοδομικών εγκαταστάσεων & στοιχείων στο κτίριο του Άρειου Πάγου
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ:  "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ"

Με την υπ’ αριθμ. 37025/24-04-2012 (ΦΕΚ 1495 Β΄/4-5-2012) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ανατέθηκε στην ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  το έργο: «Συντήρηση των εγκαταστάσεων και του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται ο Άρειος Πάγος, προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου προκλήσεως ανεπανόρθωτων φθορών και βλαβών σε αυτό, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής εν γένει λειτουργίας του και ασφαλούς παραμονής εντός αυτού των εργαζομένων δικαστικών και των λοιπών παραγόντων των προσερχόμενων για υποθέσεις τους». Στα πλαίσια του ανωτέρω έργου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την υπ. αριθμ. 414/07/07/2014 απόφαση, ενέκρινε την εκτέλεση του έργου «Ετήσια Συντήρηση, Επίβλεψη & Λειτουργία των Ηλεκτρομηχανολογικών και Οικοδομικών εγκαταστάσεων & στοιχείων στο κτίριο του Αρείου Πάγου».

Το αντικείμενο του έργου αφορά:

  • στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων πράξεων και την ανάληψη ευθύνης για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία και επίβλεψη όλων των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και συστημάτων του κτιρίου όπως ορίζονται στην τεχνική περιγραφή
  • την προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και συστημάτων  του κτιρίου όπως ορίζονται στην τεχνική περιγραφή
  • τον τακτικό έλεγχο, τη λήψη προληπτικών μέτρων και όπου απαιτείται τη δοκιμή καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων,  εξοπλισμών και συστημάτων του κτιρίου
  • Την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων και ευθυνών που ορίζει ο νόμος και είναι αναγκαίες για την λειτουργία, συντήρηση, πιστοποίηση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτηρίου
  • Την εργασία αντικατάστασης ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών
  • Την υποχρέωση για εντός 24 ωρών διαθεσιμότητα και απόκριση του αναδόχου, προκειμένου να καλύπτοντας έκτακτες ανάγκες και να αποκαθίστανται οι σχετικές βλάβες το δυνατόν άμεσα.

Το αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνεται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 533.684,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για τρεις (3) επιπλέον μήνες με τους ίδιους όρους και το ίδιο τίμημα για τη συντήρηση, επίβλεψη και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών, οικοδομικών εγκαταστάσεων και στοιχείων του κτιρίου του Αρείου Πάγου.

Ο διεθνής ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με την διακήρυξη δημοπρασίας και τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων (Κ.Α.Ε.Ε.) της "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

Το Τεύχος οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης (Σχέδιο Ιδιωτικού συμφωνητικού, Διακήρυξη Δημοπρασίας, Οικονομικά στοιχεία μελέτης & Τεχνική Περιγραφή& Προδιαγραφές) διατίθενται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (www.themis.com.gr), και θα διατηρηθούν εκεί τουλάχιστον έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).