Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

2η ετήσια συντήρηση, επίβλεψη & λειτουργία των ηλεκτρολογικών & οικοδομικών εγκαταστάσεων & στοιχείων στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών (Εφετείο)
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ : «2Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ)»  Με την υπ’ αριθμ. 141798/31-12-2007 (Φ.Ε.Κ. 20 Β’ /15-01-2008) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ανατέθηκε στην ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14 ΚΑΙ ΔΕΓΛΕΡΗ, ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ Σ’ ΑΥΤΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ». Στα πλαίσια του ανωτέρου έργου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την υπ. αριθμ. 414/07-07-2014, Θέμα 2ο, ενέκρινε την εκτέλεση του έργου «2η Ετήσια Συντήρηση Επίβλεψης & Λειτουργίας των Ηλεκτρολογικών Υδραυλικών και Οικοδομικών εγκαταστάσεων & στοιχείων στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών (Εφετείο)».

  Το αντικείμενο του έργου αφορά στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων πράξεων και την ανάληψη ευθύνης για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία και επίβλεψη όλων των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και συστημάτων του κτιρίου, την προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση, τον τακτικό έλεγχο, την λήψη προληπτικών μέτρων και όπου απαιτείται τη δοκιμή καλής λειτουργίας των ανωτέρω, την αντικατάσταση ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών  καθώς και την υποχρέωση για εντός 24 ωρών διαθεσιμότητα, απόκριση του αναδόχου σε έκτακτες ανάγκες και αποκατάσταση βλαβών το δυνατόν άμεσα.

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 209.865,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

  Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για τρεις (3) επιπλέον μήνες με τους ίδιους όρους και το ίδιο τίμημα για τη συντήρηση, επίβλεψη και λειτουργία των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων και στοιχείων του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών (Εφετείο).

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με την διακήρυξη δημοπρασίας και τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων (Κ.Α.Ε.Ε.) της "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

  Το Τεύχος οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης (Σχέδιο Ιδιωτικού συμφωνητικού, Διακήρυξη Δημοπρασίας, Οικονομικά στοιχεία μελέτης & Τεχνική Περιγραφή& Προδιαγραφές) διατίθενται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (www.themis.com.gr), και θα διατηρηθούν εκεί τουλάχιστον έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).
 

Αθήνα,29-07-2014

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου