Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Επανέλεγχος, μελέτη αποκατάστασης ζημιών, δημοπράτηση & επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης του φέροντα οργανισμού & παρελκόμενες εργασίες στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος, καθώς επίσης & η παραλλαβή του έργου "Κατασκευή κλίμακας κινδύνου & προσθήκη πυροπροστασίας"
Print


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με την υπ’ αριθμ. 3780/29-10-2003 (ΦΕΚ 1627Β΄/5-11-2003) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ανατέθηκε στην ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. το έργο: ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΚΟΥΖΕ 3-5 & ΦΙΛΩΝΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ & Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

Στα πλαίσια της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου δημοπρατείται εργολαβία που περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την κατασκευή κλίμακας κινδύνου και προσθήκη συστημάτων πυροπροστασίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τα συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ. αριθμ. 380/06-12-2012 (Θέμα 1ο) απόφαση ενέκρινε την μελέτη της εργολαβίας.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των € 259.686,00 συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ 18%, απροβλέπτων 15% και ΦΠΑ 23%.

Η δημοπράτηση θα γίνει με δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων της εταιρίας (ΦΕΚ 114Β/12-2-98).

Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

17.01.2013

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου