Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου
Print


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 


Τον Σεπτέμβριο του 2012 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευών και συντήρησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων  (Ε.Ε.Λ.) του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διεξήχθησαν χημικές αναλύσεις στα επεξεργασμένα απόβλητα της Ε.Ε.Λ. με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα παρά το γεγονός ότι η επεξεργασία των λυμάτων θεωρείται και είναι δευτέρου βαθμού.

Στα πλαίσια της αδειοδότησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με βάση τις διατάξεις του Ν.4014/2011, η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχει συντάξει μελέτη για την περαιτέρω βελτίωση της εγκατάστασης ενσωματώνοντας τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων, προκειμένου να γίνει χρήση των διατάξεων της ΚΥΑ οικ.145116/2-2-11 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-11) που αφορά στην επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού για άρδευση σε ακάλυπτες εκτάσεις του Καταστήματος Κράτησης.

Επιπροσθέτως, έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη υδρογεωλογική μελέτη, από την οποία έχει προκύψει ότι η περιοχή του Καταστήματος είναι κατάλληλη για τη χρήση  των διατάξεων της ΚΥΑ που προαναφέρεται,  ενώ έχει ολοκληρωθεί και μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος άρδευσης με την οποία προτείνονται καλλιέργειες κατάλληλες για το κλίμα και τις συνθήκες της περιοχής.

Η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. προτίθεται να προχωρήσει στην εγκατάσταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων και την φύτευση όλων των διαθέσιμων εκτάσεων του Καταστήματος προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλλον και το μικροκλίμα της περιοχής αλλά και να περιορισθεί η μεταφερόμενη και απορριπτόμενη ποσότητα του επεξεργασμένου νερού.
 

14.11.2012