Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Διαμόρφωση και αποπεράτωση του ημιτελούς κτιρίου στο οικόπεδο του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών σε χώρους ακροατηρίων και γραφείων με σκοπό την υποστήριξη των δικαστικών υπηρεσιών στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης
Print


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με την υπ’ αριθμ. 886/22-03-2012 (ΦΕΚ 1053 Β΄/4-4-2012) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ανατέθηκε στην ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. το έργο: Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση και αποπεράτωση του ημιτελούς κτιρίου στο οικόπεδο του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών σε χώρους ακροατηρίων και γραφείων με σκοπό την υποστήριξη των Δικαστικών Υπηρεσιών στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης».


Το αντικείμενο του έργου αφορά σε απαραίτητες οικοδομικές και άλλου είδους εργασίες, όλες τις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εφαρμογής του κτιρίου Β σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη μελέτη δημοπράτησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ. αριθμ. 378/17.10.2012 (Θέμα 18ο έκτακτο) απόφαση ενέκρινε την μελέτη  και με την υπ. αριθμ. 378/17.10.2012 (Θέμα 19ο έκτακτο) απόφαση   ενέκρινε την εκτέλεση, τον προϋπολογισμό και τη δημοπράτηση του έργου (Δ/3503/16-10-2012, Δ/3504/16-10-2012).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 3.523.540,00 συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ 18%, απροβλέπτων 15% και ΦΠΑ 23%.

Η δημοπράτηση θα γίνει με δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων της εταιρίας (ΦΕΚ 114Β/12-2-98).

Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 

 

14.11.2012