Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα :  1)    Λήψη άμεσων μέτρων για άρση επικινδυνότητας και στοιχειώδη λειτουργία μετά την έκρηξη της 30/12/2010,

2)    Εργασίες πλήρους αποκατάστασης,

3)    Εργασίες εγκατάστασης μέτρων ασφαλείας στα κτίρια των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών

ΦΑΣΗ Δ’: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.» με  τα υπ’ αριθ. 351/20-07-11 & 359/21-11-2011 πρακτικά συνεδρίασης, κατακύρωσε το διαγωνισμό του έργου  «1) Λήψη άμεσων μέτρων για άρση επικινδυνότητας και στοιχειώδη λειτουργία μετά την έκρηξη της 30/12/2010, 2)  Εργασίες πλήρους αποκατάστασης, 3) Εργασίες εγκατάστασης μέτρων ασφαλείας στα κτίρια των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών -  ΦΑΣΗ Δ’: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» στην              «Κ/Ξ Λουκίδης Αλέξανδρος -  Παπαμιχάλης Περικλής» με συνολική προσφορά € 87.513,58 και ποσοστό έκπτωσης 11 % επί του προϋπολογισμού.


Η προθεσμία για την περάτωση του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού.


Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων  (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και οι εκάστοτε πληρωμές θα βαρύνουν τις ετήσιες και εγκεκριμένες πιστώσεις του και θα ακολουθούν την ροή των χρηματοδοτήσεων.


Το έργο «1) Λήψη άμεσων μέτρων για άρση επικινδυνότητας και στοιχειώδη λειτουργία μετά την έκρηξη της 30/12/2010, 2)  Εργασίες πλήρους αποκατάστασης, 3) Εργασίες εγκατάστασης μέτρων ασφαλείας στα κτίρια των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών» έχει ανατεθεί στη «ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.» με την υπ’ αριθ. 5947/30-12-2010 (ΦΕΚ 2162 Β΄/31-12-2010) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
 

 

15 Μαρτίου 2012

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου