Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Ανέγερση νέας πτέρυγας στο Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας, εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου κτιρίου, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού - ΦΑΣΗ Ε: Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με την υπ’ αριθμ. 86215/27.07.2006 (ΦΕΚ 1268 Β’ / 08.092006) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ανατέθηκε στην ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε. το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΡΙΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, - ΦΑΣΗ Ε’: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ».

Το αντικείμενο του έργου αφορά:
α)     κατασκευή μεταλλικής περίφραξης στα όρια του οικοπέδου καθώς επίσης και διαμόρφωση εισόδων για πεζούς και τα οχήματα
β)     κατασκευή υπαιθρίων χώρων στάθμευσης εντός του οικοπέδου και εγκατάσταση ηλεκτρικών παροχών στις εισόδους αυτών
γ)     διαμόρφωση υπαιθρίων διαδρόμων κυκλοφορίας
δ)     διαμόρφωση – φύτευση των ακάλυπτων χώρων πρασίνου
ε)     ολοκλήρωση των εργασιών φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο και εγκατάσταση φωτισμού ανάδειξης του κτιρίου και
στ)     επικάλυψη υπαιθρίου διαδρόμου, σύνδεσης των δύο κτιρίων με διαφώτιστα υλικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ. αριθμ. 365/03.02.2012 Θέμα 1ο απόφαση ενέκρινε την μελέτη  και με την υπ. αριθμ. 365/03.02.2012 Θέμα 2ο απόφαση   ενέκρινε την εκτέλεση, τον προϋπολογισμό και τη δημοπράτηση του έργου (Δ/3079/1-2-2012, Δ/3080/1-2-2012).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 294.218,00 συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε 18%, απροβλέπτων 15% και Φ.Π.Α. 23%.

Η δημοπράτηση θα γίνει με Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 13 (Τρόποι Επιλογής Αναδόχου) του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων (ΚΑΕΕ).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 

 

14 Μαρτίου 2012

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου