Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Νέο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΚΙΝΗΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»

 

Με την με αριθμ. 2505/29-06-2011(ΦΕΚ 1577Β΄/30-06-2011) Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανατέθηκε στην «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» η εκτέλεση του έργου: «ΚΙΝΗΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού και τις αρχειοθήκες, στους χώρους των Δικαστικών λειτουργών και των υπαλλήλων, όλων των Υπηρεσιών του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την με αριθμ. Πρωτ. Δ/2871/02-09-2011(Θέμα 2ο ) απόφαση του, που ελήφθη στην 353/31-08-2011 Συνεδρίαση, αποφάσισε την έγκριση της εκτέλεσης του παραπάνω έργου καθώς και την έγκριση του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 294.164,14€, πλέον Φ.Π.Α., ήτοι σύνολο 361.822,00€.
Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με το σύστημα του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, με αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου από το Π.Δ.Ε. και το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. όπου είναι ενταγμένο.


Η περίληψη της Διακήρυξης της προμήθειας θα σταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2011.


Η προθεσμία παράδοσης του έργου ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

2 Σεπτεμβρίου 2011

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου