Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Εργασίες εγκατάστασης πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - φωτισμού ασφαλείας στα κτίρια των δικαστικών φυλακών Τρίπολης & Ναυπλίου
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ- ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΝΑΥΠΛΙΟΥ»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με την υπ’ αριθμ. 348/27-6-2011 (θέμα 6ο) απόφασή του κατακύρωσε το διαγωνισμό του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ- ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΝΑΥΠΛΙΟΥ» στον «ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ», με έκπτωση 16% επί του προϋπολογισμού της μελέτης/Υπηρεσίας. Αναλυτικά η οικονομική του προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 150.074,93€ ως εργολαβικό αντάλλαγμα, 27.013,49€ για ΓΕ+ΟΕ, 26.563,26€ για απρόβλεπτες εργασίες, 46.839,89€ για ΦΠΑ 23% και Γενικό Σύνολο 250.491,57€.


Η δαπάνη των έργων βαρύνει ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει:

► Πυρόσβεση – Πυρανίχνευση – Φωτισμός ασφαλείας Δικαστικής Φυλακής Τρίπολης

α)    Πλήρης εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης

β)    Πλήρης εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης

γ)    Πλήρης εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας

δ)    Εγκατάσταση τοπικής αυτόματης κατάσβεσης στο μαγειρείο του Καταστήματος

ε)    Όλες οι αναγκαίες οικοδομικές εργασίες.

 

► Πυρόσβεση – Πυρανίχνευση – Φωτισμός ασφαλείας Δικαστικής Φυλακής Ναυπλίου


α)    Συμπληρωματική εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης

β)    Συμπληρωματική εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης

γ)    Εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας

δ)    Εγκατάσταση τοπικής αυτόματης κατάσβεσης στο μαγειρείο του Καταστήματος

ε)    Όλες οι αναγκαίες οικοδομικές εργασίες.


Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της  σύμβασης.
 

4 Ιουλίου 2011

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου