Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ : << ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΑΣΗ Δ’: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ >> 

 
 Στις 21-3-2011 υπεγράφη Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την εταιρία «Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για το έργο «1) ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ 14-5-2010, 2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 3) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΦΑΣΗ Δ΄: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ»
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με την υπ’ αριθμ. 341/9-2-2011 (θέμα 27ο) απόφασή του κατακύρωσε το διαγωνισμό του έργου στην ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με προσφορά η οποία ανέρχεται στο ποσόν των 254.045,69€, συμπεριλαμβανομένου ΓΕ+ΟΕ, πλέον 38.106,85€ για απρόβλεπτες εργασίες, 67.195,08€ για ΦΠΑ 23% - ήτοι σύνολο προσφοράς 359.347,62€ και έκπτωση 51% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
 
Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου που χρηματοδοτείται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..
 
Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει:
 
  • Οριστική επισκευή των βλαβών του φέροντος οργανισμού και ανακατασκευή των τμημάτων του που καταστράφηκαν από την έκρηξη. 
     
  • Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο παρακείμενο ψυχροστάσιο του υπογείου και γενικά αποκατάσταση όλων των ζημιών που προκλήθηκαν από την έκρηξη στο υπόγειο και το ισόγειο του Μεγάρου. 
     
  • Βελτίωση πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης – φωτισμού ασφαλείας – παθητικής πυροπροστασίας οι οποίες προέκυψαν μετά την έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη, η οποία δημοπρατήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006 και υλοποιήθηκε με την από 22/5/2007 σύμβαση και την από 18/11/2009 συμπληρωματική σύμβαση.

23 Μαρτίου 2011
 
Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου