Κυριακή 26 Μαΐου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

ISO - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Print

Η ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Πεδίο Πιστοποίησης: «Εκπόνηση Μελετών, Δημοπράτηση, Επίβλεψη και Οικονομική Διαχείριση / Παρακολούθηση Τεχνικών Έργων»

To σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) υπόκειται σε διαδικασίες επιθεωρήσεων αξιολόγησης και ετήσιων επιτηρήσεων από Φορέα Πιστοποίησης ο οποίος διαθέτει διαπίστευση από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

  • Φορέας Πιστοποίησης του ΣΔΠ είναι η EQA HELLAS A.E.
  • Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού: 26-07-2009 έως 27-07-2012
  • Ημερομηνία Λήψης Πιστοποιητικού κατόπιν Διεξαγωγής Επιθεώρησης Αρχικής Αξιολόγησης: 26-07-2009
  • Στις 14 Ιουλίου 2010 διεξήχθη με επιτυχία η 1η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας
  • Στις 21 Ιουλίου 2011 διεξήχθη με επιτυχία η 2η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας
  • Στις 17 Ιουλίου 2012 διεξήχθη με επιτυχία η Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης (Αρχική Αξιολόγηση) του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με διάρκεια ισχύος του νέου Πιστοποιητικού από 26 -07-2012 έως 25 -07-2015
  • Στις 17 Ιουλίου 2013 διεξήχθη με επιτυχία η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
  • Στις 17 Ιουλίου 2014 διεξήχθη με επιτυχία η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.